Quy định mới về hạn nộp tờ khai thuế năm 2020

Thời hạn nộp tờ khai thuế năm 2020 đã có sự thay đổi bởi Luật quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành. Người nộp tờ khai thuế cần lưu ý để việc nộp tờ khai, nộp thuế điện tử đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Điều 44, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Luật Quản lý thuế 2006 được sửa đổi năm 2012, 2014, 2016. Theo đó thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có sự thay đổi. Dưới đây là quy định mới về hạn nộp tờ khai thuế từ ngày 01/7/2020 năm 2020, cụ thể thời hạn nộp hồ sơ khai thuế có một số thay đổi theo hướng kéo dài thời hạn nộp hồ sơ.

Trong đó, thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân được kéo dài thêm 01 tháng, điều này giúp người nộp thuế và cơ quan thuế có thêm thời gian, tránh cùng một lúc xử lý cả việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp thực hiện và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

hạn tờ tờ khai thuế

Cụ thể, thời hạn nộp tờ khai theo Luật quản lý thuế 2019 được quy định cụ thể như sau:
Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

-Thuế khai và nộp theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thuế khai và nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế

Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:

-Hồ sơ quyết toán thuế năm được quy định chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

– Hồ sơ khai thuế năm được quy đinh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính

– Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp quyết toán thuế được quy định chậm nhất là ngày cuối cùng cua rthasng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

https://squeezethebanker.com/hau-qua-nghiem-trong-neu-khong-huy-hoa-don-dien-tu-sai-sot/

– Hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được quy định chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề.

Đối với trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh được quy định chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp được quy định chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
https://squeezethebanker.com/